MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
Wójt
Sekretarz
Sprawozdania Rb za 2017 rok
Sprawozdania Rb za 2018 rok
Skarbnik
Sprawozdania Rb za 2016 rok
Sprawozdania Rb za 2015 rok
Sprawozdania Rb za 2014 rok
Sprawozdania Rb za 2013 rok
Sprawozdania Rb za 2012 rok
Sprawozdania Rb za 2011 rok
Sprawozdania Rb za 2010 rok
Sprawozdania Rb za 2009 rok
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
     Nr 33 z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu niecz Drukuj... 

ZARZĄDZENIE Nr 33/07
Wójta Gminy Rokietnica
z dnia 14 sierpnia 2007 roku.

 

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005r.Nr236,poz. 2008) oraz § 2, § 3 i § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego
sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33)

zarządzam, co następuje:

 

§ l

1.        Zarządzenie ustala wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

2.        Prowadzenie przez przedsiębiorców działalności wymienionych w ust. l musi odbywać się na zasadach określonych w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rokietnica" przyjętym uchwałą Nr XLI/163/2006 Rady Gminy w Rokietnicy z dnia 29 czerwca 2006 roku.

 

§ 2

1.         Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące
wymagania:

1)           posiadać zaplecze techniczno-biurowe;

2)          posiadać specjalistyczne środki transportu, przystosowane do odbierania i transportu odpadów komunalnych, zawierające co najmniej:

a)        urządzenia umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych  z urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,    o których mowa w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rokietnica",

b)       urządzenia umożliwiające prasowanie odebranych odpadów komunalnych;

3)          posiadać sprzęt samochodowy (pojazd asenizacyjny), posiadający możliwość opróżnienia zbiornika bezodpływowego, zgodnie  z technicznymi oraz sanitarno-porządkowymi wymaganiami rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych  (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz.1617);

4)          ilość będących w posiadaniu pojazdów powinna zapewniać terminowe  i sprawne wykonywanie usług objętych zezwoleniem;

5)          pojazdy powinny być utrzymywane w należytym stanie technicznym  i cechować się budową nadwozia uniemożliwiającą zanieczyszczenie powietrza, miejsc ładowania oraz trasy przejazdu;

6)          pojazdy muszą być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi;

7)          przedsiębiorca obowiązany jest do zapewnienia usługobiorcom możliwości zakupu lub dzierżawy odpowiednich urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych stałych;

8)          oferowane pojemniki i kontenery muszą być w dobrym stanie technicznym, a w szczególności muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa        i higieny sanitarnej;

9)          przedsiębiorca zobligowany jest do posiadania specjalistycznych urządzeń do czyszczenia i dezynfekcji samochodów i pojemników na odpady;

10)       posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zebranych
selektywnie, w tym ulegających biodegradacji, opisane szczegółowo  w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Rokietnica (GPGO);

11)       posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak wielorodzinnej, zgodnie z zapisami GPGO;

12)       posiadać środki techniczne umożliwiające ewidencjonowanie na indywidualnych kontach ilości odpadów zebranych selektywnie  zgodnie z zapisami GPGO ;

13)       posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną, danych wymaganych przepisami, w szczególności tych o których mowa w art. 9a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008).

2.        Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

3.        Dokumentami, o których mowa w ust. 2, są w szczególności:

1)       tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,

2)       kserokopie dokumentów potwierdzających tytuł prawny do dysponowania środkami, o których mowa w ust. l pkt 2 (dowód rejestracyjny, umowa kupna - sprzedaży, najmu lub faktura) wraz z ich opisem technicznym.

 

§ 3

1.        Przedsiębiorca, o którym mowa w § 2, obowiązany jest - uwzględniając zapisy
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz gminnego planu gospodarki
odpadami:

1)       do unieszkodliwiania zebranych selektywnie odpadów komunalnych poprzez przekazywanie przedsiębiorcom prowadzącym działalność  w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania:

a)        odpadów kuchennych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych,

b)       opakowań z papieru i tektury oraz papieru i tektury nieopakowaniowej, opakowań wielomateriałowych, opakowań  z tworzyw sztucznych, tekstyliów, opakowań ze szkła, opakowań       z blachy stalowej i z aluminium oraz metali,

c)        odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu  elektrycznego i elektronicznego,

d)        frakcji odpadów niebezpiecznych,

e)        odpadów budowlanych z remontów;

2)       do przekazywania odpadów komunalnych zmieszanych na składowisko posiadające wszystkie wymagane prawem zezwolenia.

2.        Przedsiębiorca, o którym mowa w § 2, obowiązany jest do udokumentowania
gotowości przejęcia:

1)       odpadów o których mowa w § 3 ust. l pkt 1 i 2, przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność, spełniającego wymagania i posiadającego stosowne uprawnienia i koncesje w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;

2)       gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną lub oczyszczalnię ścieków.

 

§4

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz poprzez umieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Rokietnica.

 

§5

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie nr 25/06 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 20 lipca 2006 roku w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych.

 

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Osoba publikująca: Admin
Data publikacji: 2009-06-29     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ