MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
Wykaz nieruchomosci
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
INTERPELACJE I ZAPYTANIA
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nr pozycji 86
Nazwa pozycji 1. Budowa chodnika w miejscowości Czelatyce /przez wieś/ dz. nr 886, 893, 2. Budowa chodnika w miejscowości Rokietnica Wola /przez wieś/ dz. nr 1363/18
Opis 1. Budowa chodnika w miejscowości Czelatyce /przez wieś/ dz. nr 886, 893, 2. Budowa chodnika w miejscowości Rokietnica Wola /przez wieś/ dz. nr 1363/18
Data publikacji 2014-04-09
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy
 4. Kosztorys ofertowy
 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 7. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 8. Projekt umowy
 9. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
 10. Oświadczenie, że osoby posiadają wymagane uprawnienia
 11. Przedmiar robót
 12. Szczegółowe specyfikacje techniczne
 13. Protokół z sesji otwarcia ofert
 14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ